2002, vol. 9, no. 2

Aircraft Engineering

Turkin I. K., Safronov V. S.
Avkhimovich B. M.

Propulsion and Power Plants

Pismenny V. L.
Ovsiannikov B. V., Shapiro A. S., Bobkov A. V., Zhdanov I. L.
Ones I. V.
Sergienko A. A., Soun Sing Dong .. .., Martynenko S. I.

Mechanical Engineering

Isachenkov E. I., Stepanov A. V.
Kniazev A. V.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Rybakov V. V.
Lianzberg V. P., Shalashilin V. I.
Beliaevsky A. N., Gontsova L. G.
Pokalov V. A., Rudenko E. A.

Control, Computers and Informatics

Pilishkin V. N.
Pavlova N. V., Sergeychik V. V., Bachkovsky S. V., Smirnova M. A.

Radio engineering. Electronics

Bakalov V. P., Kutsevol L. N., Novokshanov O. N.

Economics

Nekrasov A. G.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI