2002, vol. 9, no. 1

Aircraft Engineering

Svirshchevsky S. B., Artamonova L. G., Radtsig A. N., Semenchikov N. V.
Polkovnikov V. A.
Mitrofanov O. V.

Propulsion and Power Plants

Degtyarev A. A., Kolotnikov M. E., Kul'chikhin V. G., Leontiev M. K., Nekrasov S. S.
Khaustov A. I., Zhdanov I. L.
Zvonarev S. L., Ivanov A. V.

Engineering

Vorobey V. V., Loginov V. E.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Morozov N. I., Tiumentsev Y. V., Yakovenko A. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI