2008, vol. 15, no. 4

Aircraft Engineering

Lianzberg V. P.
Shydakov V. I.
Shumilov I. S.

Propulsion and Power Plants

Toropov G. P., Khartov S. A.
Raznoschikov V. V.
Talalayev A. A., Rochev A. S.
Lepeshinskii I. A., Zuyev Y. V., Kirdsook S., Istomin Е. А.
Biruykov V. I.

Mechanical Engineering

Bordakov V. N., Ermolov A. F., Sinitsyn A. N.

Measurement Technology and Metrology

Protasov V. I., Maximov N. А., Potapova Z. E., Sincha D. P.

Computer Science and Control

Bomas V. V., Portonet D. S.
Chouen B. T., Krylov S. S.
Panteleyev A. V., Letova T. А., Kondakov V. K.

Economics

Ageyeva N. G., Kuznetsova A. B.
Bokov N. А.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Kotelnikov M. V., Anickin N. А.
Bespalov V. А., Ghotseliuk T. B., Laznenko S. А., Matveyev K. А., Chaplygin V. N.
Korshakovsky S. I., Krasnenkov M. А.
Shtyrlin A. F.

Science, technology, society: Problems and discussion

Antonov G. N., Vlasov O. G.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2019 by MAI