2008, vol. 15, no. 5

Aircraft Engineering

Ovchinnikov S. Y.
Vinepres A. L.
Abashev O. V., Kuprikov M. Y.

Propulsion and Power Plants

Stepanenko S. A.
Abgarian V. K., Ryzhov Y. A.
Avrashkov V. N., Metelkina E. S., Meshcheriakov D. V.
Krylov B. A., Onishchik I. I., Yun A. A.

Engineering

Nikitin P. V., Stepanenko S. A.

Computer Science and Control

Baranov V. N., Li B. K.
Malyshev V. V., Li W., Baranov V. N.

Economics

Sorokin A. E., Shcherbakova E. A.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Gidaspov V. Y., Pirumov U. G., Severina N. S.
Shtyrlin A. F.
Vinnikov V. V., Reviznikov D. L., Sposobin A. V.
Alifanov O. M., Cherepanov V. V.
Golovanov A. I., Mitryaikin V. I., Shuvalov V. A.
Orlov V. N.
Belitsyn I. V., Kotyrlo T. V., Spirin G. G.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI