2019, vol. 26, no. 1

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Shved Y. V.
Brutyan M. A., Potapchik A. V., Razdobarin A. M., Slitinskaya A. Y.
Artamonov B. L., Shydakov V. I.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Gubernatorov K. N., Kiselev M. A., Moroshkin Y. V., Chekin A. Y.
Shustrov T. L.
Gaponenko O. V., Gavrin D. S., Sviridova E. S.
Nikitin S. O., Makeev P. V.

Strength and thermal conditions of flying vehicles

Erkov A. P.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Baklanov A. V.
Khramin R. V., Slobodskoi D. A., Lebedev M. V., Sobul’ A. V.
Gogaev G. P., Nemtsev D. V.
Tkachenko A. Y., Filinov E. P.
Dukhopel'nikov D. V., Vorob'ev E. V.

Ground complexes, launching equipment, flying vehicle operation

Volkov S. S.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Anan’ev A. V., Filatov S. V., Petrenko S. P., Rybalko A. G.

Machine-building Engineering and Machine Science

Machine science, drive systems and machinery

Legaev V. P., Generalov L. K., Galkovskii O. A.
Mudrov A. P., Faizov M. R.

Robots, mechatronics and robotic systems

Rebrov S. G., Yanchur S. V., Drondin A. V., Zernov O. D.

Mechanical Engineering Technology

Kovalev A. A., Konovalov D. P.
Verchenko A. V., Kurskaya I. A., Chigrinets E. G., Maksimov D. V., Geiko Y. S.
Zhemerdeev O. V., Kondratenko A. N.

Metallurgy and Material Science

Metal science and thermal processing of metals and alloys

Nochovnaya N. A., Nikitin Y. Y., Savushkin A. N.

Metal forming

Kolesnikov A. V., Mikhailov I. V.

Material science

Klimov V. G., Nikitin V. I., Nikitin K. V., Zhatkin S. S., Kogteva A. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI