2019, vol. 26, no. 4

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Gorbovskoi V. S., Kazhan A. V., Kazhan V. G., Shenkin A. V.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Murav’ev V. I., Bakhmatov P. V., Grigor’ev V. V.
Moshkov P. A.

Strength and thermal conditions of flying vehicles

Valitova N. L., Kostin V. A.
Amir'yants G. A., Malyutin V. A., Soudakov V. G., Chedrik A. V.
Kolyshev E. S., Krapivko A. V.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Parakhin G. A., Rumyantsev А. V., Pankov B. B., Katashova M. I.
Gol'berg F. D., Gurevich O. S., Zuev S. A., Petukhov A. A.
Baryshnikov S. I., Kostyuchenkov A. N., Zelentsov A. A., Lukovnikov A. V.
Kiselev F. D.
Ezrokhi Y. A., Kadzharduzov P. A.
Varsegov V. L., Abdullah B. N.
Nadiradze A. B., Frolova Y. L., Zuyev Y. V.
Marchukov E. Y., Vovk M. Y., Kulalaev V. V.
Kartas S. S., Panchenko V. I., Aleksandrov Y. B.

Ground complexes, launching equipment, flying vehicle operation

Volkov S. S.

Control and testing of flying vehicles and their systems

Boyarskii G. G., Sorokin A. E., Khaustov A. I.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Kirsanov A. P.
Sedel'nikov A. V., Belousova D. A., Orlov D. I., Filippov A. S.

Machine-building Engineering and Machine Science

Mechanical Engineering Technology

Savel’eva L. V., Vendin I. O.

Metallurgy and Material Science

Powder metallurgy and composite materials

Bezzametnov O. N., Mitryaikin V. I., Khaliulin V. I.

Material science

Ushakov I. V., Simonov Y. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2023 by MAI