2008, vol. 15, no. 2

Bakhshiyan B. T., Goryainov A. V.
Borisov A. V., Skvortsova N. N., Stefanovich A. I.
Bortakovsky A. S., Pegachkova E. A.
Dmitriev S. S., Kuznetsov E. B.
Kan A. V., Kan Y. S.
Kibzun A. I., Matveyev E. L.
Kibzun A. I., Miroshkin V. L.
Krasinsky A. Y., Khalikov A. A.
Kuznetsov Y. V., Shevgunov T. Y., Baev A. B.
Lebedev M. V., Semenikhin K. V.
Pankov A. R., Ignashchenko E. Y.
Panteleyev A. V., Apostol N. P.
Rybackov K. A.
Sinitsyn I. N., Sinitsyn V. I.
Sirotin A. N.
Khrustaliov M. M., Rumyantsev D. S.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI