2018, vol. 25, no. 3

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Parkhaev E. S., Semenchikov N. V.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Khmelnitskii Y. A., Salina M. S., Kataev Y. A.
Smirnov A. V., Egoshin S. F.
Lopatin A. A., Gabdullina R. A., Terentev A. A., Eremeeva C. F., Biktagirova A. R.
Miodushevskii P. V., Legovich Y. S.
Kargaev M. V., Mironenko L. A.

Strength and thermal conditions of flying vehicles

Huang S., Kostin V. A., Laptevа E. Y.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Filinov E. P., Avdeev S. V., Krasil'nikov S. A.
Fokin D. B., Selivanov O. D., Ezrokhi Y. A.
Orlov M. Y., Anisimov V. M., Kolomzarov O. V.
Finogenov S. L., Kolomentsev A. I.
Remchukov S. S., Danilov M. A., Chistov K. A.
Gulienko A. I., Schurovskiy Y. M.
Semenova A. S., Gogaev G. P.
Kolychev A. V., Kernozhitsky V. A., Levikhin A. A.

Control and testing of flying vehicles and their systems

Donskov A. V., Mishurova N. V., Solov'ev S. V.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Danilenko N. V., Kirenchev A. G.
Razoumny Y. N., Samusenko O. E., Nguyen N. Q.

Machine-building Engineering and Machine Science

Mechanical Engineering Technology

Kovalev A. A., Tischenko L. A., Shakhovtsev M. M., Gorbatovskaya T. A., Vlasov E. Y.

Electrical Engineering

Electrical engineering complexes and systems

Grachev N. N.
Balkovoy N. N.
Tereshkin V. M.

Metallurgy and Material Science

Metal science and thermal processing of metals and alloys

Antipov V. V., Nochovnaya N. A., Kochetkov A. S., Panin P. V., Dzunovich D. A.

Material science

Lapaev A. V., Ryashin N. S., Fomin V. M., Shikalov V. S.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI